เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้งาน

 • 01 บทนำ

  ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ www.mrken-fan.com ทางบริษัท เบรน ไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฏหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 02 ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copy Right) และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้

  mrken-fan.com ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของ mrken-fan.com โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก mrken-fan.com หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ mrken-fan.com ในนามบริษัท เบรน ไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

 • 03 การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

  เว็บไซต์ของ mrken-fan.com มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความสะดวกด้านข้อมูลแก่ท่าน mrken-fan.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว และท่านผู้ใช้บริการยอมรับว่า mrken-fan.com ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ ดังกล่าว

 • 04 คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

  เว็บไซต์ mrken-fan.com ได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ บริษัท เบรน ไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Call Center โทร 0-2726-6505-6 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00น. ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใด ๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ mrken-fan.com มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

 • 05 การสมัครและการเป็นสมาชิกภาพ

  5.1 เว็บไซต์ mrken-fan.com นี้ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เท่านั้น ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้
  5.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ mrken-fan.com ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  5.3 การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้ากับทาง mrken-fan.com ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  5.4 Mrken-fan.com ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

 • 06 เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

  การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ mrken-fan.com นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าที่สำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ได้
  6.1 การขายและสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง)
  - เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน Call Center โทร 0-2726-6505-6 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00น. ทันทีก่อนรับสินค้า
  - สินค้าที่ขายบนเวปไซต์ มีการรับประกันคุณภาพ ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท เบรน ไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  - ราคาที่ระบุในเว็ปไซต์ mrken-fan.com เป็นราคาสินค้าที่ไม่ได้รวมค่าบริการติดตั้ง กรณีที่ท่าน ประสงค์จะใช้บริการติดตั้งสินค้า สามารถติดต่อเพื่อรับบริการติดตั้งเพิ่มเติมภายในเว็บไซต์นี้ได้ หรือติดต่อ Call Center ข้างต้น
  6.2 งานบริการ (After Sales Service)
  งานบริการติดตั้งต้องอยู่ในข้อกำหนดมาตรฐานของ บริษัท เบรน ไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เท่านั้น โดยมาตรฐานและอัตราค่าบริการปรากฏตามที่แจ้งไว้ในบริการแต่ละประเภท

 • 07 เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  7.1 บริการจัดส่งสินค้า
  - บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
  - การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกันได้ กรณีสินค้าเป็นจำนวนมาก สั่งพิเศษ หรือไม่มีในคลังสินค้า
  - สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  - ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น
  - ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดอาจจะต้องเป็นจำนวนมาก สั่งพิเศษ หรือไม่มีในคลังสินค้า
  - ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายในกำหนดตามเงื่อนไขการจัดส่ง นับจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง Call Center ทันที
  - การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับที่ Call Center ทันที
  7.2 ค่าบริการจัดส่งสินค้า
  คิดค่าบริการการจัดส่งสินค้าตามรายละเอียดเงื่อนไขการจัดส่ง

  หมายเหตุ:
  - ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่างเวลา 8.00 – 17.00 น. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
  - กรณีลูกค้าไม่อยู่รับสินค้าและไม่มีผู้รับสินค้าเอง โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 15.00 น. ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 200 บาทต่อครั้ง
  - ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • 08 เงื่อนไขการเปลี่ยน - เคลมสินค้า

  8.1 ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
  8.2 ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ Call Center ก่อนทุกครั้ง
  8.3 สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยบริษัทฯ ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี
  8.4 Mrken-fan.com จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
  8.5 ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

  **การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่แล้วอาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ

 • 09 เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

  เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา หรือเปลี่ยนใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้า ทั้งนี้คำพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • 10 ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

  เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทาง mrken-fan.com โดยอีเมลล์มาที่ info@mrken-fan.com หรือโทร: 02-726-6505-6 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก mrken-fan.com ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ได้ 2 ช่องทางตามด้านล่างนี้
  10.1 ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน มาได้ที่:
  ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์
  บริษัท เบรน ไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  เลขที่ 4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 48 แยก 11 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  การรับเปลี่ยน-คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ไปดำเนินการเองที่ ไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่าจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่ mrken-fan.com จะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าพร้อมคืนค่าขนส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระไว้ หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืน ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าคืนท่านโดยเก็บเงินปลายทาง
  10.2 ลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์สำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า)

  **เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:
  1. จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่สาขาของบริษัทฯ
  2. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน

 • 11 การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

  11.1 กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ อันเป็นผลให้การสั่งซื้อสินค้าและบริการมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นต้น เว็บไซต์ mrken-fan.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเวลา 11.2 กรณีที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลในรายส่งเสริมการขายที่ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด ขัดแย้งกันกับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย การใช้บริการใดๆ ก็ตามที่ระบุในเว็บไซต์ mrken-fan.com ให้ยึดถือตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในกรณีพิเศษในการบังคับใช้ก่อน และข้อกำหนดกรณีพิเศษจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดนโยบายหลักของเว็บไซต์ mrken-fan.com

 • 12 การสิ้นสุด/เพิกถอนสมาชิกภาพ

  12.1 การสิ้นสุด/เพิกถอนสมาชิกภาพ
  12.2 กรณีที่สมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นสมาชิก/ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น